Tiêu chuẩn hãng

Course 20703: Administering System Center Configuration Manager

Mô tả khóa học
Khóa học 5 ngày này, cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình và quản lý tài nguyên mạng bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình Microsoft System Center v1702 với các hệ thống trang web được liên kết của nó.

Trong khóa học này, bạn sẽ học các nhiệm vụ quản lý hàng ngày, bao gồm cách quản lý ứng dụng, theo dõi tình trạng hoạt động các máy khách (clients), thống kê phần cứng và phần mềm, triển khai hệ điều hành và phần mềm cập nhật. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tối ưu hóa Endpoint Protection, quản lý sự tuân thủ và tạo ra các truy vấn quản lý và báo cáo.

Khóa học này, kết hợp với Khóa học chính thức của Microsoft 20703-2A: Tích hợp MDM và Dịch vụ đám mây với Trình quản lý cấu hình của Trung tâm hệ thống, giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng nhận 70-703: Quản trị Trung tâm Hệ thống Trình quản lý cấu hình và tích hợp dịch vụ đám mây.

Đối tượng tham gia

 • Khóa học này dành cho các chuyên gia CNTT có kinh nghiệm, thường được mô tả là Enterprise Desktop, là quản trị viên (EDA). EDA triển khai, quản lý và bảo trì máy tính, thiết bị và ứng dụng trên toàn bộ các tổ chức lớn và doanh nghiệp sử dụng hoặc dự định sử dụng phát hành Trình quản lý cấu hình để quản lý và triển khai PC, thiết bị và phần mềm ứng dụng.
 • Khóa học này cũng dành cho các cá nhân muốn tham gia kỳ thi 70-703: Quản trị Trung tâm Hệ thống Trình quản lý cấu hình và tích hợp dịch vụ đám mây.

Yêu cầu đầu vào
Khóa học này yêu cầu bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về mạng, bao gồm các giao thức mạng phổ biến, cấu trúc liên kết, phần cứng, phương tiện, định tuyến, và chuyển đổi địa chỉ.
 • Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ miền Active Directory (AD DS)
 • Trải nghiệm cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố máy tính cá nhân dựa trên Windows
 • Hiểu biết cơ bản về các khái niệm liên quan đến an ninh cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI)
 • Hiểu cơ bản về cú pháp kịch bản lệnh và Windows PowerShell
 • Hiểu cơ bản về các vai trò và dịch vụ của Windows Server

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả các tính năng của Trình quản lý cấu hình và giải thích cách bạn có thể sử dụng các tính năng này quản lý máy tính và thiết bị di động trong môi trường doanh nghiệp.
 • Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn và báo cáo.
 • Chuẩn bị cơ sở hạ tầng quản lý, bao gồm định cấu hình ranh giới, nhóm ranh giới, khám phá tài nguyên và tích hợp quản lý thiết bị di động với Microsoft Exchange Server.
 • Triển khai và quản lý máy khách Trình quản lý cấu hình.
 • Xác định và định cấu hình phương thức thích hợp nhất để phân phối và quản lý nội dung được sử dụng cho triển khai
 • Phân phối, triển khai và giám sát các ứng dụng cho người dùng và hệ thống được quản lý.
 • Duy trì cập nhật phần mềm cho các máy PC với Trình quản lý cấu hình quản lý.
 • Thực hiện bảo vệ Endpoint cho các PC được quản lý.
 • Quản lý các mục cấu hình, đường cơ sở và cấu hình để đánh giá và định cấu hình cài đặt tuân thủ và truy cập dữ liệu cho người dùng và thiết bị.
 • Cấu hình chiến lược triển khai hệ điều hành bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình.
 • Quản lý và duy trì một trang web Trình quản lý cấu hình.

Nội dung khóa học

 • Module 1, “Quản lý máy tính và thiết bị di động trong doanh nghiệp” giải thích cách sử dụng Cấu hình Người quản lý để giải quyết những thách thức của việc quản lý hệ thống và người dùng trong doanh nghiệp của ngày hôm nay. Nó cũng mô tả kiến trúc Trình quản lý cấu hình và các công cụ quản lý mà bạn sử dụng để thực hiện chức năng quản trị cho Trình quản lý cấu hình. Ngoài ra, nó mô tả các công cụ mà bạn sử dụng để theo dõi và khắc phục sự cố trang web Trình quản lý cấu hình.
 • Module 2, “Phân tích dữ liệu bằng truy vấn và báo cáo” mô tả cách tạo và chạy truy vấn để trợ giúp bạn xác định vị trí các thiết bị hoặc đối tượng người dùng trong môi trường của bạn đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Nó cũng giải thích cách định cấu hình dịch vụ báo cáo và chạy báo cáo để xem các loại thông tin khác nhau có liên quan đến Môi trường Trình quản lý cấu hình
 • Module 3, “Chuẩn bị cơ sở hạ tầng quản lý để hỗ trợ PC và thiết bị di động” mô tả trang web các ranh giới và các nhóm ranh giới giúp tạo ra các vị trí mạng hợp lý có chứa máy tính dựa trên địa chỉ IP hoặc các Active Directory trong Windows Server. Nó cũng mô tả các quy trình khám phá mà bạn có thể sử dụng để xác định máy tính, người dùng và cơ sở hạ tầng mạng bên trong môi trường mạng của bạn. Module này sau đó giải thích cách định cấu hình trình kết nối Exchange Server để quản lý thiết bị di động. Cuối cùng, nó giải thích cách cấu hình bộ sưu tập người dùng và thiết bị
 • Module 4, “Triển khai và quản lý khách hàng” mô tả các yêu cầu và cân nhắc để cài đặt phần mềm máy khách Trình quản lý cấu hình. Nó giải thích cách triển khai trình quản lý cấu hình máy khách phần mềm, và cấu hình và theo dõi trạng thái máy khách. Nó cũng giải thích cách quản lý cài đặt máy khách.
 • Module 5, “Quản lý khoảng không quảng cáo cho máy tính và ứng dụng” mô tả quá trình thu thập khoảng không quảng cáo. Ngoài ra, nó chi tiết cách cấu hình, quản lý và theo dõi khoảng không quảng cáo phần cứng và phần mềm cũng như cách để định cấu hình và sử dụng tính năng đo lường thông minh và phần mềm
 • Module 6, “Phân phối và quản lý nội dung được sử dụng để triển khai” giải thích cách chuẩn bị cơ sở hạ tầng để quản lý nội dung và cách phân phối và quản lý nội dung trên các điểm phân phối. Nó cũng giải thích cách thực hiện xác nhận nội dung và ưu tiên nội dung
 • Module 7, "Triển khai và quản lý ứng dụng" mô tả của quản lý ứng dụng Quản lý cấu hình. Đó là giải thích cách tạo, triển khai và quản lý các ứng dụng. Bên ngoài, nó để cài đặt ứng dụng Windows 10 và các ứng dụng ảo hóa.
 • Module 8, “Duy trì cập nhật phần mềm cho máy tính được quản lý” mô tả cách tính năng cập nhật phần mềm tích hợp với Trình quản lý cấu hình. Nó giải thích cách chuẩn bị trang Trình quản lý cấu hình cho cập nhật phần mềm và cách quản lý việc đánh giá và triển khai các bản cập nhật phần mềm. Nó cũng giải thích cách cấu hình các quy tắc triển khai tự động, và theo dõi và gỡ rối các bản cập nhật phần mềm
 • Module 9, “Triển khai bảo vệ điểm cuối cho các PC được quản lý” giải thích cách định cấu hình Endpoint Bảo vệ để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật và phần mềm độc hại. Nó cũng giải thích cách cấu hình, triển khai và quản lý chính sách Bảo vệ điểm cuối.
 • Module 10, “Quản lý việc tuân thủ và truy cập dữ liệu an toàn” mô tả các tính năng cài đặt tuân thủ. Nó giải thích cách định cấu hình cài đặt tuân thủ và xem kết quả tuân thủ. Nó cũng giải thích cách quản lý tài nguyên và truy cập dữ liệu
 • Module 11, "Quản lý triển khai hệ điều hành" mô tả thuật ngữ, thành phần và các kịch bản được sử dụng để triển khai hệ điều hành bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình. Nó cũng mô tả cách chuẩn bị một trang web để triển khai hệ điều hành. Cuối cùng, nó mô tả quá trình được sử dụng để triển khai hình ảnh hệ điều hành
 • Module 12, “Quản lý và duy trì trang web Trình quản lý cấu hình” giải thích cách định cấu hình quản trị viên rolebased và Công cụ từ xa để hỗ trợ hoạt động của khách hàng. Nó cũng mô tả cấu hình Nhiệm vụ bảo trì trang web của người quản lý. Ngoài ra, nó giải thích cách sao lưu và khôi phục cấu hình Trang web của người quản lý.

Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2.0 
  Tháng 03 26
 • Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2.0 

  Khóa học Route trang kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng cách định địa chỉ IP và giao thức định tuyến IP nâng cao nhằm triển khai và bảo mật cho các router đa dịch vụ của Cisco (Cisco ISR router) kết nối các mạng LAN, WAN. Khóa học cũng đề cập đến phương pháp cấu hình các giải pháp bảo mật định tuyến nhằm hỗ trợ kết nối các chi nhánh trong mạng doanh nghiệp và các người dùng di động. Kết thúc khóa học Route (300 – 101), học tiếp khóa Switch (300 – 115); và khóa (TSHOOT 300-135) là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

  Xem chi tiết

 • 20332B: Giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013
  Tháng 03 26
 • 20332B: Giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

  Khóa học này xem xét cách lập kế hoạch, cấu hình và quản lý ứng dụng trong môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Tập trung vào tính năng sẵn sàng cao trong khắc phục thảm họa, tối ưu hóa kiến trúc ứng dụng dịch vụ, dịch vụ kết nối kinh doanh tích hợp mạng xã hội, giải pháp quản lý ứng dụng nội dung trong doanh nghiệp, quản lý cơ sở hạ tầng web.

  Xem chi tiết

 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION I - LPI 1
  Tháng 03 26
 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION I - LPI 1

  Chương trình được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ quản trị viên hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1), cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi dữ liệu. Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thi lấy chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 1 (môn thi LPI 101 & 102)

  Xem chi tiết