Hệ Thống Chứng Chỉ
Hệ Thống Chứng Chỉ
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 (MCSA) (4 Courses)
System Center 2016 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2016 (1 Courses)
Microsoft Project 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 (2 Courses)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 (2 Courses)
Microsoft Lync Server 2013 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSA) (3 Courses)
MICROSOFT OFFICE 365 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2012 (7 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSE) (2 Courses)
Project Server 2013  (2 Courses)
Microsoft System Center  (1 Courses)

Course 20742B: Nhận dạng với Windows Server 2016


Mô tả khóa học
Khóa học hướng dẫn trong 05 ngày này hướng dẫn các chuyên gia CNTT, cách triển khai và cấu hình Active Directory Dịch vụ miền (AD DS) trong môi trường phân tán, cách triển khai Chính sách nhóm, cách thực hiện sao lưu và khôi phục, cách giám sát và gỡ rối các sự cố liên quan đến Active Directory với Windows Server 2016. Ngoài ra, khóa học này hướng dẫn học viên cách triển khai các vai trò máy chủ Active Directory khác, chẳng hạn như Dịch vụ Liên kết Thư mục Hoạtt động (AD FS) và Dịch vụ Chứng chỉ Thư mục Họat động (AD CS).


Đối tượng tham gia
Khóa học này chủ yếu dành cho các chuyên gia CNTT làm việc có kiến thức và trải nghiệm về AD DS và những người muốn phát triển kiến thức về nhận dạng và công nghệ truy cập trong Windows Server 2016.
Đối tượng này thường bao gồm:
Người quản trị viên AD DS muốn đào tạo về nhận dạng và công nghệ truy cập bằng Windows Server 2016
Người quản trị hệ thống hoặc cơ sở hạ tầng muốn có trải nghiệm và kiến thức chung về AD DS, những người muốn đào tạo các công nghệ nhận dạng và truy cập nâng cao trong Windows Server 2016.
Đối tượng thứ cấp của khóa học này bao gồm các chuyên gia CNTT muốn củng cố kiến thức của họ về AD DS và các công nghệ liên quan, ngoài ra còn có các chuyên gia CNTT muốn chuẩn bị cho kỳ thi 70-742


Yêu cầu đầu vào
Khóa học này yêu cầu bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Một số tiếp xúc và trải nghiệm với các khái niệm và công nghệ của AD DS trong Windows Server 2012 hoặc Windows Server 2016.
 • Kinh nghiệm làm việc với và cấu hình Windows Server 2012 hoặc Windows Server 2016.
 • Trải nghiệm và hiểu biết về các công nghệ mạng lõi như địa chỉ IP, tên độ phân giải và giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP).
 • Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về Microsoft Hyper-V và ảo hóa máy chủ cơ bản các khái niệm.
 • Nhận thức về thực hành tốt nhất về bảo mật cơ bản.
 • Thực hành kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành máy khách Windows như Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 hoặc Windows 10.
 • Trải nghiệm cơ bản với giao diện dòng lệnh Windows PowerShell


Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

 • Cài đặt và cấu hình bộ kiểm soát tên miền.
 • Quản lý các đối tượng trong AD DS bằng cách sử dụng các công cụ đồ họa và Windows PowerShell.
 • Triển khai AD DS trong môi trường phức tạp.
 • Thực hiện các trang web AD DS, và cấu hình và quản lý nhân rộng.
 • Triển khai và quản lý các đối tượng chính sách nhóm (GPO).
 • Quản lý cài đặt người dùng bằng cách sử dụng GPO.
 • Bảo mật AD DS và tài khoản người dùng.
 • Triển khai và quản lý hệ thống phân cấp Authority (CA) với AD CS.
 • Triển khai và quản lý chứng thực.
 • Triển khai và quản trị AD FS.
 • Triển khai và quản trị các dịch vụ quản lý quyền Active Directory (AD RMS).
 • Thực hiện đồng bộ hóa giữa AD DS và Azure AD.
 • Theo dõi, khắc phục sự cố và thiết lập tính liên tục của doanh nghiệp cho các dịch vụ AD DS.

Nội dung khóa học

 • Module 1, “Cài đặt và định cấu hình bộ kiểm soát miền”, mô tả các tính năng của AD DS và các cài đặt bộ điều khiển tên miền (DC). Nó cũng bao gồm các cân nhắc cho việc triển khai các DC.
 • Module 2, “Quản lý các đối tượng trong AD DS”, mô tả cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau để quản lý các đối tượng trong AD DS. Điều này bao gồm việc tạo và định cấu hình người dùng, nhóm và đối tượng máy tính
 • Module 3, “Quản lý cơ sở hạ tầng AD DS nâng cao”, mô tả cách lập kế hoạch và triển khai AD. Triển khai DS bao gồm nhiều tên miền và rừng. Module cung cấp tổng quan về thành phần trong triển khai AD DS nâng cao, quá trình triển khai AD DS được phân phối môi trường và thủ tục cấu hình tín thác AD DS.
 • Module 4, "Triển khai và quản lý các trang web và sao chép AD DS", mô tả cách lập kế hoạch và triển khai triển khai AD DS bao gồm nhiều vị trí. Module giải thích cách nhân rộng hoạt động AD DS trong môi trường Windows Server 2016
 • Module 5, "Triển khai Chính sách Nhóm", mô tả cách triển khai cơ sở hạ tầng GPO. Module cung cấp tổng quan về các thành phần và công nghệ cấu thành khung chính sách nhóm
 • Module 6, "Quản lý cài đặt người dùng bằng Chính sách nhóm", mô tả cách định cấu hình cài đặt Chính sách nhóm và Tùy chọn chính sách nhóm. Điều này bao gồm việc triển khai các mẫu quản trị, cấu hình thư mục chuyển hướng và tập lệnh định cấu hình tùy chọn Chính sách nhóm
 • Module 7, “Bảo mật các dịch vụ miền Active Directory”, mô tả cách cấu hình bộ điều khiển miền bảo mật, bảo mật tài khoản, bảo mật mật khẩu và tài khoản dịch vụ được quản lý theo nhóm
 • Module 8, "Triển khai và quản lý AD CS", mô tả cách triển khai triển khai AD CS. Điều này bao gồm triển khai, quản trị và khắc phục sự cố CA
 • Module 9, “Triển khai và quản lý chứng chỉ”, mô tả cách triển khai và quản lý chứng chỉ trong môi trường AD DS. Điều này liên quan đến việc triển khai và quản lý các mẫu chứng chỉ, quản lý chứng chỉ thu hồi và sử dụng chứng chỉ trong môi trường kinh doanh và triển khai thẻ thông minh.
 • Module 10, “Triển khai và quản trị AD FS”, mô tả AD FS và cách cấu hình AD FS trong kịch bản tổ chức đơn vị, và trong kịch bản tổ chức với các đối tác.
 • Module 11, "Triển khai và quản trị AD RMS", mô tả cách triển khai AD RMS triển khai. Module cung cấp tổng quan về AD RMS, giải thích cách triển khai và quản lý một AD cơ sở hạ tầng RMS và giải thích cách cấu hình bảo vệ nội dung AD RMS
 • Module 12, "Triển khai đồng bộ hóa AD DS với Microsoft Azure AD", mô tả cách lập kế hoạch và cấu hình đồng bộ hóa thư mục giữa Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) và AD DS tại chỗ. Module mô tả các kịch bản đồng bộ hóa khác nhau, chẳng hạn như đồng bộ hóa Azure AD, AD FS và Azure AD và kết nối Azure AD
 • Module 13, “Giám sát, quản lý và khôi phục AD DS”, mô tả cách giám sát, quản lý và duy trì AD DS để giúp đạt được tính sẵn sàng cao của AD DS

Nguồn: Microsoft Learning

PHÒNG KINH DOANH
 • Tư vấn thi chứng chỉ Quốc tế
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Khối khách hàng doanh nghiệp
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 090 4800 195 
 • Hỗ trợ online
 • Thuê Phòng học, Hội thảo
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Tư vấn thông tin khóa học
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Đối tác