Hệ Thống Chứng Chỉ
Hệ Thống Chứng Chỉ
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 (MCSA) (4 Courses)
System Center 2016 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2016 (1 Courses)
Microsoft Project 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 (2 Courses)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 (2 Courses)
Microsoft Lync Server 2013 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSA) (3 Courses)
MICROSOFT OFFICE 365 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2012 (7 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSE) (2 Courses)
Project Server 2013  (2 Courses)
Microsoft System Center  (1 Courses)

20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL


Giới thiệu
Khóa học kéo dài 24 giờ với giáo viên hướng dẫn trực tiếp trên lớp, khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.
Đối tượng học viên

Các đối tượng chính cho khóa học này là các chuyên gia về cơ sở dữ liệu, những người đóng vai trò phát triển BI để tạo ra các giải pháp BI doanh nghiệp. Trách nhiệm chính sẽ bao gồm:

 • Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Tạo bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Các đối tượng khác của khóa học này là các nhân viên thông tin/ các nhà phân tích dữ liệu.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Phân tích các thành phần, cấu trúc và tính chất của một giải pháp BI
 • Tạo một cơ sở dữ liệu đa chiều với các dịch vụ phân tích
 • Triển khai Dimensions cho dữ liệu khối
 • Thực hiện các độ đo độc lập và theo nhóm cho dữ liệu khối
 • Sử dụng MDX syntax
 • Tùy chỉnh một khối dữ liệu
 • Triển khai một cơ sở dữ liệu dạng bảng
 • Sử dụng DAX để truy vấn một mô hình bảng
 • Khai thác sử dụng dữ liệu để phân tích tiên đoán

Điều kiện tham gia
Khóa học này đòi hỏi bạn phải trả lời các điều kiện sau:

 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng cơ bản của nó.
 • Có kiến thức làm việc với Transact-SQL.
 • Có kiến thức làm việc của cơ sở dữ liệu tương tác

Nội dung
Module 1: Giới thiệu về doanh nghiệp thông minh và mô hình hóa dữ liệu
Module 2: Tạo cơ sở dữ liệu đa chiều
Module 3: Làm việc với các khối dữ liệu và Dimensions
Module 4: Làm việc với các biện pháp và đo đạc theo nhóm
Module 5: Giới thiệu về MDX
Module 6: Tùy biến dữ liệu khối theo nhu cầu
Module 7: Triển khai một mẫu mô hình dữ liệu bảng dùng dịch vụ Phân tích
Module 8: Giới thiệu về Data Analysis Expression (DAX)
Module 9: Thực hiện phân tích đoán với Data Mining


Nguồn: Microsoft Learning

PHÒNG KINH DOANH
 • Tư vấn thi chứng chỉ Quốc tế
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Khối khách hàng doanh nghiệp
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 090 4800 195 
 • Hỗ trợ online
 • Thuê Phòng học, Hội thảo
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Tư vấn thông tin khóa học
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Đối tác