Trung tâm thi Castle Worldwide

Castle Worldwide Testing Site is comming soon !

Dịch vụ khác
  • Trung Tâm Thi Pearson VUE
  • Trung Tâm Thi Pearson VUE

    Trung tâm khảo thí quốc tế Thái Sơn số hiệu Pearson VUE Site-ID:71999, là Trung tâm khảo thí quốc tế chính thức được Tập đoàn giáo dục Pearson VUE ủy quyền tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực CNTT như các chứng chỉ của HP, IBM, Cisco, VMware, Oracle, SUN, CheckPoint, SonicWall…

  • Dịch Vụ Chuyên Gia CNTT
  • Dịch Vụ Chuyên Gia CNTT

    Trong môi trường kinh tế năng động hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong công việc và trong quản lý nhằm tăng năng suất hiệu quả kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh là một điều tất yếu.