Training Solutions

Microsoft Azure Administrator

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học này hướng dẫn cho chuyên gia CNTT cách quản lý đăng ký Azure, tạo và chia tỷ lệ máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, kết nối Azure and on-premises sites, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính, và theo dõi giải pháp.

THỜI LƯỢNG: 04 ngày (32 giờ)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Khóa học này dành cho Quản trị viên Azure. Quản trị viên Azure quản lý các dịch vụ đám mây trải rộng khả năng lưu trữ, kết nối mạng và tính toán các khả năng của đám mây, với sự hiểu biết sâu sắc về từng dịch vụ trong toàn bộ vòng đời CNTT. Họ nhận yêu cầu của người dùng cuối cho các ứng dụng đám mây mới và đưa ra khuyến nghị về các dịch vụ để sử dụng cho hiệu suất và quy mô tối ưu, cũng như cung cấp, kích thước, giám sát và điều chỉnh khi thích hợp. Vai trò này đòi hỏi giao tiếp và phối hợp với các nhà cung cấp. Quản trị viên Azure sử dụng Cổng thông tin Azure và khi họ trở nên thành thạo hơn, họ sử dụng PowerShell và Giao diện dòng lệnh.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

 • Hiểu biết về các công nghệ ảo hóa tại chỗ, bao gồm: VM, mạng ảo và đĩa cứng ảo.
 • Hiểu về cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa.
 • Hiểu biết về các khái niệm Active Directory, bao gồm tên miền, rừng, bộ điều khiển miền, sao chép, giao thức Kerberos và Giao thức truy cập thư mục nhẹ (LDAP).
 • Hiểu về khả năng phục hồi và khắc phục thảm họa, bao gồm các hoạt động sao lưu và khôi phục.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Module 1: Azure Administration
 • Module 2: Azure Virtual Machines
  • Lab : Deploy and Manage Virtual Machines
  • Lab : Virtual Machines and Scale Sets
 • Module 3: Azure Storage
  • Lab : Implement and Manage Storage
 • Module 4: Virtual Networking
  • Lab : Configure Azure DNS
 • Module 5: Intersite Connectivity
  • Lab : VNet Peering and Service Chaining
 • Module 6: Monitoring
  • Lab : Network Watcher
 • Module 7: Data Protection
  • Lab : Azure Site Recovery Between Regions
 • Module 8: Network Traffic Management
  • Lab : Load Balancer and Traffic Manager
 • Module 9: Azure Active Directory
  • Lab : Implement Directory Synchronization
 • Module 10: Securing Identities
  • Lab : Azure AD Identity ProtectionLab : Self-Service Password Reset
 • Module 11: Governance and Compliance
  • Lab : Role-Based Access ControlLab : Governance and Compliance
 • Module 12: Data Services
  • Lab : File Sync

Nguồn: Microsoft Learning

COURSES RELATED
 • Microsoft 365 Identity and Services

  Schedule

  Month 08 24
 • Microsoft 365 Identity and Services

  Khóa học kéo dài ba ngày này, bạn sẽ tìm hiểu về Quản trị Microsoft 365 doanh nghiệp - Quản lý dịch vụ và đối tượng thuê Microsoft 365, Quản lý Office 365 và Quản lý danh tính Microsoft 365. Trong quản lý đối tượng thuê và dịch vụ Microsoft 365, bạn sẽ kiểm tra tất cả các thành phần chính phải được lên kế hoạch khi thiết kế đối tượng thuê Microsoft 365 của mình. Khi giai đoạn lập kế hoạch này hoàn tất, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình đối tượng thuê Microsoft 365 của mình, bao gồm hồ sơ tổ chức của bạn, tùy chọn đăng ký đối tượng thuê, dịch vụ thành phần, tài khoản người dùng và giấy phép cũng như thiết lập các nhóm bảo mật.

  Details

 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Schedule

  Month 06 08
 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automatic ™. Học viên sẽ tìm hiểu về cấu hình sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, gồm cung cấp dịch vụ tự động và tạo các danh mục dịch vụ bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp tự động hóa vRealize với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách khai thác lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

  Details

 • Microsoft Azure Administrator

  Schedule

  Month 05 25
 • Microsoft Azure Administrator

  Khóa học này hướng dẫn cho chuyên gia CNTT cách quản lý đăng ký Azure, tạo và chia tỷ lệ máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, kết nối Azure and on-premises sites, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính, và giám sát hệ thống.

  Details

  zalo