Tiêu chuẩn hãng

Thiết kế Trung tâm Dữ liệu Ảo hóa VMware vSphere [V7]

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Khóa đào tạo ba ngày này trang bị cho bạn kiến thức, kỹ năng và khả năng thiết kế cơ sở hạ tầng ảo VMware vSphere® 7. Bạn làm theo một cách tiếp cận đã được chứng minh để thiết kế một giải pháp ảo hóa đảm bảo tính khả dụng, khả năng quản lý, hiệu suất, khả năng phục hồi và bảo mật. Cách tiếp cận được trình bày tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware. Khóa học này thảo luận về những lợi ích và rủi ro của các lựa chọn thay thế thiết kế sẵn có và cung cấp thông tin để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định thiết kế đúng đắn. 

 Khóa học dựa trên 2 sản phẩm

 • VMware ESXi ™ 7
 • VMware vCenter Server® 7

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Xác định các mục tiêu kinh doanh cho môi trường vSphere
 • Xác định các yêu cầu kinh doanh, ràng buộc, giả định và rủi ro cho tất cả các lớp trong môi trường vSphere
 • Áp dụng một khuôn khổ cho một thiết kế
 • Phân tích các lựa chọn thiết kế và đề xuất phương pháp hay nhất
 • Tạo một thiết kế đảm bảo tính khả dụng, khả năng quản lý, hiệu suất, khả năng phục hồi và bảo mật
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng quản lý cốt lõi cho doanh nghiệp
 • Thiết kế trung tâm dữ liệu ảo cho doanh nghiệp
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng máy tính cho một doanh nghiệp
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ cho doanh nghiệp
 • Thiết kế các máy ảo để chạy các ứng dụng trong cơ sở hạ tầng vSphere
 • Thiết kế các tính năng bảo mật, khả năng quản lý và khả năng phục hồi cho doanh nghiệp

CHỨNG CHỈ

Khóa học này được khuyến khích nếu bạn muốn đạt được chứng chỉ sau:

 •  VMware Certified Advanced Professional - Thiết kế Trung tâm Dữ liệu Ảo hóa (VCAP-DCV)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Các nhà tư vấn và tích hợp hệ thống có kinh nghiệm chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai môi trường vSphere

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC:

Khóa học này, yêu cầu bạn đã hoàn thành các khóa học sau:

 • Triển khai và Quản trị Hạ tầng ảo hóa VMware vSphere  [V7] 
 • Tối ưu và Tỷ lệ hóa VMware vSphere [V7]

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và khóa học hậu cần
 • Mục tiêu khóa học

2. Đánh giá cơ sở hạ tầng

 • Thực hiện theo một quy trình đã được chứng minh để thiết kế một giải pháp ảo hóa
 • Xác định mục tiêu kinh doanh của khách hàng
 • Thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh và ứng dụng
 • Yêu cầu thiết kế tài liệu, ràng buộc, giả định và rủi ro
 • Sử dụng một phương pháp có hệ thống để đánh giá và lập hồ sơ các quyết định thiết kế
 • Tạo một thiết kế khái niệm

3. Cơ sở hạ tầng quản lý cốt lõi

 • Xác định số lượng phiên bản VMware vCenter® Server ApplianceTM để đưa vào thiết kế
 • Chọn nguồn nhận dạng đăng nhập một lần thích hợp
 • Chọn phương pháp đồng bộ hóa thời gian
 • Chọn phương pháp thu thập tệp nhật ký và kết xuất lõi ESXi
 • Thiết kế cấu trúc liên kết triển khai vCenter Server phù hợp với quy mô và yêu cầu của trung tâm dữ liệu

4. Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu ảo

 • Tính toán tổng dung lượng máy tính yêu cầu cho một trung tâm dữ liệu ảo
 • Tạo thiết kế cụm trung tâm dữ liệu ảo đáp ứng yêu cầu kinh doanh và khối lượng công việc
 • Đánh giá việc sử dụng một số dịch vụ quản lý trong trung tâm dữ liệu ảo, chẳng hạn như VMware vSphere® High Avarter và VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™
 • Đánh giá việc sử dụng các nhóm tài nguyên trong thiết kế trung tâm dữ liệu ảo

5. Cơ sở hạ tầng máy tính

 • Tạo thiết kế cơ sở hạ tầng máy tính bao gồm các tùy chọn khởi động, cài đặt và cấu hình ESXi thích hợp
 • Chọn phần cứng máy chủ ESXi cho cơ sở hạ tầng máy tính

6. Cơ sở hạ tầng lưu trữ

 • Tính toán dung lượng lưu trữ và các yêu cầu về hiệu suất cho một thiết kế
 • Đánh giá việc sử dụng các nền tảng lưu trữ khác nhau và các giải pháp quản lý lưu trữ
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng nền tảng lưu trữ và kiến ​​trúc quản lý lưu trữ đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere

7. Cơ sở hạ tầng mạng

 • Đánh giá việc sử dụng các giải pháp quản lý mạng và thành phần mạng khác nhau
 • Thiết kế kiến ​​trúc thành phần mạng bao gồm thông tin về phân đoạn mạng và các loại chuyển mạch ảo
 • Thiết kế kiến ​​trúc quản lý mạng đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere

8. Thiết kế máy ảo

 • Đưa ra quyết định thiết kế máy ảo, bao gồm cả quyết định về tài nguyên
 • Thiết kế các máy ảo đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng trong môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

9. An ninh cơ sở hạ tầng

 • Đưa ra quyết định thiết kế bảo mật cho các lớp khác nhau trong môi trường vSphere
 • Thiết kế chiến lược bảo mật đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

10. Khả năng quản lý cơ sở hạ tầng

 • Đưa ra các quyết định thiết kế quản lý vòng đời, khả năng mở rộng và lập kế hoạch năng lực phù hợp với các yêu cầu kinh doanh
 • Thiết kế các chiến lược lập kế hoạch quản lý vòng đời, khả năng mở rộng và năng lực đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

11. Khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng

 • Đưa ra các quyết định thiết kế khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng phù hợp với các yêu cầu kinh doanh
 • Thiết kế chiến lược khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

Ngồn: VMware Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện cấu hình các dịch vụ nâng cao về cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tham gia khóa học này học viên có đủ kiến thức cho kỳ thi 70-412, lấy chứng nhận Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng ảo hóa [V6.0]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng ảo hóa [V6.0]

  VMware vSphere: Install, Configure, Manager [V6] là khóa đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng VMware vSphere® 6, bao gồm sản phẩm VMware ESXi™ 6 và VMware vCenter Server™ 6. Khóa học VMware này chuẩn bị cho bạn kiến thức và kỹ năng để quản trị hạ tầng vSphere, và xây dựng nền tảng cho hầu hết các công nghệ khác của VMware. 

  XEM CHI TIẾT

 • Triển khai và Quản lý vSAN [V6.6]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 06 08
 • Triển khai và Quản lý vSAN [V6.6]

  Khóa học ba ngày này tập trung vào việc triển khai và quản lý phần mềm về giải pháp lưu trữ của VMware vSAN ™ 6.6. Học viên sẽ hiểu, nắm vững được cách thức vSAN hoạt động như một thành phần quan trọng trong trung tâm dữ liệu của phần mềm VMware. Học viên được trải nghiệm thực tế với các khái niệm và cấu hình dịch vụ bằng việc hoàn thành các bài tập thực hành với vSAN.

  XEM CHI TIẾT

 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse.

  XEM CHI TIẾT

  zalo